Teroristická organizace

Martin Řezník, kruh 108, poslední aktualizace: 3. 1.2007
Zde předkládanou práci jsem vytvořil vytvořím samostatně s využitím informačních zdrojů uvedených v závěru práce

Obsah

Popis aplikace

DB bude popisovat prostředí teroristických buňek, jejich kontaktů, obětí a prodejců zbraní nebo drog. Prostředí bude poměrně komplexní, kromě již zmiňovaných položek bude obsahovat například i policejní jednotky a jejich členy infiltrované do jednotlivých teroristických buňek, zbraně různých typů a účinností.

Pomocí DB a správně formulovaných dotazů bude možné zjistit který terorista je zodpovědný za čí smrt, jakou zbraní byla smrt způsobena a který obchodník ji teroristovi prodal, které teroristické buňky patří které organizaci, příslušné teroristy i policisty infiltrované uvnitř.
Nahoru

ER schéma

Schéma jsem vytvářel v programu DBDesigner 4 od fabFORCE. DBDesigner 4 jsem se rozhodl upřednostnit z několika důvodů - je pro mne lehčí na ovládání (pracoval jsem s ním už před tím), je přehlednější a tvoří hezčí obrázky ;).
Použití ale může mít i nevýhody. Jako hlavní je neověřená kompatibilita xml exportů s ER modelářem.
Nahoru

obrázek

Obrázek ER-schématu
XML export ER schématu
XML export ER schématu, podle MDB XML
SQL příkazy pro vytvoření
SQL příkazy pro zrušení úložiště dat
SQL příkazy pro vložení základních dat
SQL dotazy
SQL skripty byly testovány na MySQL 5.0.18 - je možné, že na Oracle z nějakého důvodu fungovat nebudou. V tom případě mne prosím kontaktujte.

Možné důvody nekompatibility na Oracle

Nahoru

Smyčky ve schématu

cell - country - organization - cell

Smyčka vyjadřuje dva různé vztahy. Vztah country - organization mi říká pro který stát dotyčná organizace pracuje, zatímco vztah country - cell znázorňuje ve kterém státě konkrétní buňka dané organizace pracuje.

human - agent - cell - country - human

Opět jde o různé vztahy. Country - human upřesňuje ze které země daný člověk pochází, jaké je národnosti, zatímco vztah human - agent - cell - country mi říká ve které zemi člověk pracuje.

human - human_knows_human - human

V podstatě nejde ani o zacyklení - ale o vztah člověk zná člověka

human - human_has_weapon - weapon - trader - human - murders - weapon

Vztah human - human_has_weapon - weapon vyjadřuje který člověk kdy vlastnil jakou zbraň. Entita human_has_weapon je slabým entitním typem.
Vztah weapon - trader - human nám říká který člověk prodává kterou zbraň.
Vztah human - murders - weapon umožňuje dozvědět se, kdo byl zabit kterou zbraní a pomocí vztahu human - human_has_weapon - weapon můžeme zjistit kdo danou zbraň v kritický moment vlastnil.
Nahoru

Uživatelské role

 1. Pánbů
 2. Šéf organizace
 3. Šéf buňky
 4. Obchodník se zbraněmi
 5. Agent
 6. Člověk

Nahoru

Kdo je kdo

Pánbů

Všemohoucí, neboli administrátor (pochopitelně s root přístupem)

Šéf organizace

Agent šéfující buňce, která je v dané organizaci nejvýše v hierarchii. Zároveň je šéf buňky, agent a člověk a může být i obchodník se zbraněmi

Šéf buňky

Agent šéfující libovolné buňce. Zároveň je agent a člověk a může být i obchodník se zbraněmi.

Ostatní

Ostatní uživatele není IMHO třeba vysvětlovat.

Nahoru

Scénáře

 1. Stvoření
 2. Vytvoření organizace
 3. Přidání buňky
 4. Prodej zbraně

Prozatím to jsou všechny scénáře, přibudou další. Současný návrh umožňuje opravdu hodně možných scénářů.
Nahoru

SQL dotazy

 1. Vyber všechny státy, v nichž operuje alespoň jedna buňka organizace "K.L.M.N.".

  {country[idcountry_id] * {cell[organization_idid, country_id] * {organization[id](name = "K.L.M.N.")}}}[name]
  SELECT
     country.name
  FROM
     country, cell, organization
  WHERE
     organization.name LIKE "K.L.M.N." AND cell.organization_id = organization.id AND cell.country_id = country.id
  GROUP BY
     country.id
  ORDER BY
     country.name
  Nahoru
 2. Které organizace mají více než pět členů?

  {agent[id] * {cell[id cell_id] * {organizace[id organization_id]}}}(count(agent[id]) >= 5)[name "Organizace", count(agent[id]) "Pocet agentu"]
  SELECT
     o.name AS "Organizace", count(a.id) AS "Pocet agentu"
  FROM
     cell c
  JOIN
     organization o ON o.id = c.organization_id
  JOIN
     agent a ON a.cell_id = c.id
  GROUP BY
     o.id
  HAVING
     count(a.id) > 5
  ORDER BY
     o.name
  Nahoru
 3. Zbraně, které zabily alespoň jednoho člověka.

  RA
  SELECT
     w.id AS "ID zbrane", wt.name AS "Typ", count(m.victim_id) AS "Pocet zabitych"
  FROM
     murders m
  JOIN
     weapon w ON w.id = m.weapon_id
  JOIN
     weapon_types wt ON wt.id = w.type_id
  GROUP BY
     w.id
  HAVING
     count(m.victim_id) >= 1
  Nahoru
 4. Osoby které vlastnily více než jednu zbraň a přitom nejsou obchodníci se zbraněmi.

  RA
  SELECT
     h.id AS "ID cloveka", concat(h.name," ",h.surename) AS "Jmeno", count(w.weapon_id) AS "Pocet zbrani"
  FROM
     human h
  JOIN
     human_has_weapon w ON w.human_id = h.id
  WHERE
     h.id NOT IN (SELECT human_id FROM trader)
  GROUP BY
     h.id
  HAVING
     count(w.weapon_id) > 1
  Nahoru
 5. Člověk vlastnící nějakou zbraň v době kdy byl zabit

  {human[id victim_id] * murders[occurs] * human_has_weapon[human_id victim_id, since, onto](since occurs (onto occurs onto = NULL))}[name]
  SELECT DISTINCT
     h.id AS "ID cloveka", concat(h.name, " ", h.surename) AS "Jmeno"
  FROM
     human h
  JOIN
     murders m ON m.victim_id = h.id
  JOIN
     human_has_weapon w ON w.human_id = h.id AND w.since <= m.occurs AND (w.onto >= m.occurs OR w.onto IS NULL)
  ORDER BY
     h.id
  Nahoru
 6. Typy zbraní vlastněných vojáky organizací s ideologií "teletubbies", seřazené podle počtu jejich výskytů.

  RA
  SELECT
    wt.name AS "Typ zbrane", count(osoby.human_id) AS "Pocet majitelu"
  FROM
    weapon_types wt
  RIGHT JOIN
    weapon w ON w.type_id = wt.id
  RIGHT JOIN
    human_has_weapon hhw ON hhw.weapon_id = w.id
  RIGHT JOIN(
    SELECT
     a.human_id
    FROM
     agent a
    RIGHT JOIN (
     SELECT
     ahf.agent_id
     FROM
     agent_has_function ahf
     RIGHT JOIN
     specification spec ON spec.id = ahf.specification_id
     WHERE
     spec.name LIKE "Vojak"
    ) vojaci ON vojaci.agent_id = a.human_id
    RIGHT JOIN
     cell c ON a.cell_id = c.id
    RIGHT JOIN
     organization o ON o.id = c.organization_id
    RIGHT JOIN
     ideology i ON i.id = o.ideology_id
    WHERE
     i.name = "teletubbies"
    ORDER BY
     human_id
  ) osoby ON osoby.human_id = hhw.human_id
  GROUP BY
    wt.id
  ORDER BY
    count(osoby.human_id)
  Malé upozornění - při tomto dotazu se může ve výpisu objevit více zbraní daného typu než kolik jich je celkem k dispozici. Je to proto, že zbraně v průběhu času mohou měnit majitele a pro ukázku jejich obliby je nejlepší vidět, kolikrát byly dané zbraně koupeny.
  Nahoru
 7. Vyber všechny osoby, které nejsou agentem

  {human[id] \ human[id] * {agent[human_id id]}}
  SELECT
    *
  FROM
    human
  WHERE
    human.id NOT IN (SELECT human.id FROM human, agent WHERE human.id = agent.human_id GROUP BY human.id)
  ORDER BY
    id
  Nahoru
 8. Vyber všechny agenty organizace "K.L.M.N." kteří někdy měli v držení zbraň typu glock

  {{agent * cell[id cell_id] * organization(name = "K.L.M.N.")[id organization_id]}[human_id] * {human[id human_id] * human_has_weapon * weapon[id weapon_id] * weapon_types(name = "glock")[id type_id]}}
  SELECT
    Q.*
  FROM (
    SELECT
      a.*
    FROM
      agent a
    JOIN
      cell c ON c.id = a.cell_id
    JOIN
      organization o ON o.id = c.organization_id WHERE o.name LIKE "K.L.M.N."
    ) Q
  JOIN (
    SELECT
      a.*
    FROM
      agent a
    JOIN
      human h ON h.id = a.human_id
    JOIN
      human_has_weapon hhw ON hhw.human_id = h.id
    JOIN
      weapon w ON w.id = hhw.weapon_id
    JOIN
      weapon_types wt ON wt.id = w.type_id WHERE wt.name LIKE "glock"
    ) g ON g.id = Q.id
  GROUP BY
    Q.id
  Nahoru
 9. Všichni lidé, kteří znají nějakého alespoň dvojitého agenta, který byl (bude) 21.5.2007 ještě naživu

  RA
  SELECT
    h.*
  FROM
    human h
  JOIN
    human_knows_human hkh ON hkh.who = h.id
  JOIN (
    SELECT
      h.*
    FROM
      human h
    JOIN
      agent a ON a.human_id = h.id
    WHERE
      h.id NOT IN (SELECT m.victim_id AS id FROM murders m WHERE occurs < "2007-05-21")  
    GROUP BY
      h.id
    HAVING
      count(h.id) > 1
  ) dvojti ON dvojti.id = h.id
  GROUP BY
    h.id
  ORDER BY
    h.id
  Nahoru
 10. Osoby které pracují jako agent pouze v organizaci "Oz-tubbies"

  {human[id human_id] * agent * cell[id cell_id] * organization(name = "Oz-tubbies")[id organization_id]}\{human[id human_id] * agent * cell[id cell_id] * organization(name "Oz-tubbies")[id organization_id]}
  SELECT
    verniAgenti.*
  FROM (
    SELECT
      h.*
    FROM
      human h
    JOIN
      agent a ON a.human_id = h.id
    GROUP BY
      a.human_id
    HAVING
      count(a.id) = 1
    ) verniAgenti
  JOIN
    agent a ON a.human_id = verniAgenti.id
  JOIN
    cell c ON c.id = a.cell_id
  JOIN
    organization o ON o.id = c.organization_id WHERE o.name LIKE "Oz-tubbies"
  Nahoru
 11. Civilní jména a kódová označení hlavních bossů všech organizací

  {human[id human_id, name, surename] * agent[id agent_id, human_id, cell_id, codename] * agent_has_function * specification(name = "boss")[id specification_id]}*{cell(id = superior_cell)[id cell_id]}[name, surename, codename]
  SELECT
    concat(h.name, " ", h.surename) AS "Jmeno bosse", a.codename AS "Nickname bosse", o.name AS "Organizace"
  FROM
    human h
  JOIN
    agent a ON a.human_id = h.id
  JOIN
    agent_has_function ahf ON ahf.agent_id = a.id
  JOIN
    specification s ON s.id = ahf.specification_id
  JOIN
    cell c ON c.id = a.cell_id
  JOIN
    organization o ON o.id = c.organization_id
  WHERE
    s.name LIKE "boss" AND c.id = c.superior_cell
  Nahoru
 12. Vyber všechny osoby které někdy koupily novou zbraň od člověka se jménem "Evzen Onegin".

  {{human[id human_id] * human_has_weapon * weapon[id weapon_id] * trader[human_id trader_id]}[human_id, trader_id] * {human(name = "Evzen" surename = "Onegin")[idtrader_id]}[trader_id]}[human_id]
  SELECT
    h.*, count(h.id) AS "Pocet nakupu"
  FROM
    human h
  JOIN
    human_has_weapon hhw ON hhw.human_id = h.id
  JOIN
    weapon w ON hhw.weapon_id = w.id
  JOIN
    trader t ON w.trader_id = t.human_id
  JOIN
    human h2 ON h2.id = t.human_id
  WHERE
    h2.name LIKE "Evzen" AND h2.surename LIKE "Onegin" AND h.id != h2.id
  GROUP BY
    h.id
  Nahoru
 13. Vypiš kdo byl kdy kým a čím zabit

  RA
  SELECT
    concat(h.name," ",h.surename) AS "Jmeno zabiteho", m.occurs AS "Kdy byl zabit", concat(h2.name," ",h2.surename) AS "Jmeno vraha", wt.name as "Zbran"
  FROM
    human h
  JOIN
    murders m ON m.victim_id = h.id
  JOIN
    weapon w ON w.id = m.weapon_id
  JOIN
    weapon_types wt ON wt.id = w.type_id
  JOIN
    human_has_weapon hhw ON hhw.weapon_id = w.id
  JOIN
    human h2 ON h2.id = hhw.human_id
  WHERE
    hhw.since <= m.occurs AND (hhw.onto >= m.occurs OR hhw.onto IS NULL)
  Nahoru
 14. Všechny osoby které pracují v zemi ze které pocházejí ale pro cizí agenturu / organizaci

  RA
  SELECT
    h.*
  FROM
    human h
  JOIN
    agent a ON a.human_id = h.id
  JOIN
    cell c ON c.id = a.cell_id
  JOIN
    country cn1 ON cn1.id = c.country_id
  JOIN
    organization o ON o.id = c.organization_id
  JOIN
    country cn2 ON cn2.id = o.work_for
  JOIN
    country cn3 ON cn3.id = h.country_id
  WHERE
    cn1.id = cn3.id AND cn1.id != cn2.id
  Nahoru
 15. Typy zbraní, jimiž ještě nebyla spáchána žádná vražda (žádnou zbraní toho typu).

  {{weapon_types[name, id type_id]}\{murders * weapons[id weapon_id] * weapon_types[name, id type_id]}}[name]
  SELECT
    wt.name
  FROM
    weapon_types wt
  JOIN
    weapon w ON w.type_id = wt.id
  WHERE
    wt.id NOT IN (
      SELECT
        wt.id
      FROM
        weapon_types wt
      JOIN
        weapon w ON w.type_id = wt.id
      JOIN
        murders m ON m.weapon_id = w.id
      GROUP BY
        wt.id
    )
  GROUP BY
    wt.id
  ORDER BY
    wt.id
  Nahoru
 16. Obchodníci se zbraněmi, kteří nejsou agenty

  {{human[id human_id] * trader[human_id]}\{human[id human_id] * agent[human_id]}}[human_id]
  SELECT
    h.*
  FROM
    human h
  JOIN
    trader t ON t.human_id = h.id
  WHERE
    h.id NOT IN (SELECT h.id FROM human h JOIN agent a ON a.human_id = h.id GROUP BY h.id)
  Nahoru
 17. Špehové kteří někdy měli v držení zbraň typu luk

  {specification(name = "speh")[id specification_id] * agent_has_function * agent[id agent_id, codename] * human_has_weapon * weapon[id weapon_id] * weapon_types(name = "luk")[id type_id]}[codename]
  SELECT
    a.*
  FROM
    agent a
  NATURAL JOIN
    human_has_weapon hhw
  JOIN
    weapon w ON hhw.weapon_id = w.id
  JOIN
    weapon_types wt ON wt.id = w.type_id
  JOIN
    agent_has_function ahf ON ahf.agent_id = a.id
  JOIN
    specification s ON s.id = ahf.specification_id
  WHERE
    wt.name LIKE "luk" AND s.name LIKE "speh"
  Nahoru
 18. Vojáci kteří znají alespoň dva obchodníky

  RA
  SELECT
    a.*, count(a.id) AS "Kolik zna obchodniku"
  FROM
    agent a
  JOIN
    agent_has_function ahf ON ahf.agent_id = a.id
  JOIN
    specification s ON s.id = ahf.specification_id
  JOIN
    human_knows_human hkh ON a.human_id = hkh.who
  JOIN
    trader t ON t.human_id = hkh.whom
  GROUP BY
    a.id
  HAVING
    count(a.id) >= 2
  Nahoru
 19. Lidé kteří měli cokoli společného s "Carlem Lindtem"

  RA
  SELECT
    concat(h.name," ", h.surename) AS "Osoba", "jeho vrah" AS "Druh znamosti"
  FROM
    human h
  JOIN
    human_has_weapon hhw ON hhw.human_id = h.id
  NATURAL JOIN
    murders m
  JOIN
    human h2 ON h2.id = m.victim_id
  WHERE
    h2.name LIKE "Carl" AND h2.surename LIKE "Lindt" AND m.occurs >= hhw.since AND (m.occurs <= hhw.onto OR hhw.onto IS NULL)
  UNION
  SELECT
    concat(h.name," ",h.surename) AS "Osoba", "jeho obet" AS "Druh znamosti"
  FROM
    human h
  JOIN
    murders m ON m.victim_id = h.id
  NATURAL JOIN
    human_has_weapon hhw
  JOIN
    human h2 ON h2.id = hhw.human_id
  WHERE
    h2.name LIKE "Carl" AND h2.surename LIKE "Lindt" AND m.occurs >= hhw.since AND (m.occurs <= hhw.onto OR
  hhw.onto IS NULL)
  UNION
  SELECT DISTINCT
    concat(h.name," ",h.surename) AS "Osoba", "Carl ho znal" AS "Druh znamosti"
  FROM
    human h
  JOIN
    human_knows_human hkh ON h.id = hkh.whom
  JOIN
    human h2 ON h2.id = hkh.who
  WHERE
    h2.name LIKE "Carl" AND h2.surename LIKE "Lindt"
  UNION
  SELECT DISTINCT
    concat(h.name," ",h.surename) AS "Osoba", "znal Carla" AS "Druh znamosti"
  FROM
    human h
  JOIN
    human_knows_human hkh ON h.id = hkh.who
  JOIN
    human h2 ON h2.id = hkh.whom
  WHERE
    h2.name LIKE "Carl" AND h2.surename LIKE "Lindt"
  Nahoru
 20. Obchodníci, kteří jsou zároveň dvojitými agenty

  RA
  SELECT
    t.*
  FROM
    trader t
  NATURAL JOIN
    agent a
  GROUP BY
    t.human_id
  HAVING
    count(t.human_id) >= 2
  Nahoru

Changelog

3.1.2007

2.1.2007

28.12.2006

27.12.2006

18.12.2006

6.12.2006

Nahoru